Пяшко, І.Р. Сінія васількі : апавяданні / Іван Пяшко. Надзейка-чарадзейка: казкі / Ганна Скаржынская. – Мінск : Звязда, 2016. – 288 с.


Героі апавяданняў Івана Пяшко – гэта пакаленне, чыѐ дзяцінства супала з ваенным і пасля ваенным часам. Аўтар знаѐміць чытачоў з саракавымі і пяцідзясятымі гадамі, калі аднаўлялася разбураная вайной гаспадарка.
 
Казкі Ганны Скаржынскай – цікавыя і арыгінальныя, просценькія па сваѐй будове, таму лѐгкія для ўспрымання. Яны вучаць мудрасці, дабрыні, справядлівасці, павазе да старэйшых, любові да Радзімы.