Палачанін, Ф. Ці так жывѐм? : п’есы / Фѐдар Палачанін; маст. Я. У. Шэвякоў. — Мінск : Народная асвета, 2017. – 389 с. : іл.

Кнігу вядомага беларускага драматурга Фѐдара Палачаніна увайшлі драматычныя творы, якія вызначаюцца свежасцю і актуальнасцю праблем, жыццѐвай праўдзівасцю, глыбокім псіхалагічным аналізам, неардынарным поглядам на жыццѐ. Тут асуджаюцца крывадушша і фальш, п’янства, здрада і маральная разбэшчанасць, паказаны складаныя адносіны паміж бацькамі і дзецьмі, пошукі шчасця, кахання. Творы карыстаюцца вялікім поспехам у чытачоў.

Сіўко, Ф. Плебейскія гульні: аповесці/ Франц Сіўко.– Мінск: Логвінаў, 2015.– 325 с.– (Першая кніга празаіка)

Аснову твора пакладзена рэальная гісторыя – прычым уласная, асабістая. Аўтар выкладаў у Віцебскім універсітэце. З ім раптам – ні з пушчы, ні з лесу – не падоўжылі працоўны кантракт і выкінулі на вуліцы, сказаўшы, што трэба разумець, у якія саюзы ўступаць, а якія абыходзіць бокам…
 

Карлюкевіч, А. Старонкі радзімазнаўства : мясціны. Асобы. - Мінск : Звязда, 2013.- 380 с.

З кнігай краязнаўчых нарысаў і эсэ, прысвечаных шматлікім куточкам і ўраджэнцам самых розных мясцін Беларусі, уважлівы чытач можа здзейсніць падарожжа па гарадах, мястэчках, вѐсках краіны, а таксама — у часе. Тых, хто захоплена ўглядаецца ў сівую мінуўшчыну, на старонках кнігі чакаюць неспадзяваныя сустрэчы і нават адкрыцці.
Ёсць сярод герояў «Старонак радзімазнаўства» і слаўныя асобы вучоных, падарожнікаў, мастакоў, пра якіх даследчык і краязнаўчы пісьменнік Алесь Карлюкевіч расказвае ўпершыню.
 

Зэкаў, А. М. Генеральскі нумар: апавяданні, былі, абразкі / Анатоль Зэкаў. – Мінск: Мастацкая літаратура, 2011. – 286 с.

Героі апавяданняў Анатоля Зэкава зусім не прыдуманыя, а быццам бы выхапленыя з жыцця. Ды зусім не героі яны ў сваіх штодзѐнных турботах, а звычайныя людзі, якія працуюць, кахаюць, здраджваюць, ненавідзяць, радуюцца, сумуюць, хварэюць, паміраюць. Многія творы прасякнуты тонкім гумарам, уласцівым пісьменніку, які шырока вядомы ў краіне як паэт-парадыст. У кнігу «Генеральскі нумар» уключаны таксама згадкі пра сябра – беларускага паэта Алеся Пісьмянкова.

Міхась Башлакоў. Віно адзінокіх / Башлакоў М. – Мн.: Литаратура и мастацтва, 2011 г.

Новую кнігу самага пранікнѐнага і лірычнага паэта Беларусі, лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Рэпублікі Беларусь, лаўрэата Міжнароднага конкурсу «Сто лепшых кніг свету» Міхася Башлакова склалі лепшыя вершы, прысвечаныя Радзіме, маці, каханай, хараству палескіх дарог і беларускіх каявідаў.
 

Пяшко, І.Р. Сінія васількі : апавяданні / Іван Пяшко. Надзейка-чарадзейка: казкі / Ганна Скаржынская. – Мінск : Звязда, 2016. – 288 с.


Героі апавяданняў Івана Пяшко – гэта пакаленне, чыѐ дзяцінства супала з ваенным і пасля ваенным часам. Аўтар знаѐміць чытачоў з саракавымі і пяцідзясятымі гадамі, калі аднаўлялася разбураная вайной гаспадарка.
 
Казкі Ганны Скаржынскай – цікавыя і арыгінальныя, просценькія па сваѐй будове, таму лѐгкія для ўспрымання. Яны вучаць мудрасці, дабрыні, справядлівасці, павазе да старэйшых, любові да Радзімы.
 

Разам з Радзімай: песні беларускіх кампазітараў і паэтаў / уклад. Г. В. Марчук. — Мінск : Народная асвета, 2016. — 327 с. : іл

У зборнік увайшлі больш за сто песень беларускіх кампазітараў і паэтаў Беларусі, яе прыгажосці і прывабнасці. Адрасуецца шырокаму колу аматараў песні.

Ильинский, Н. И. Путь во времени : роман / Н. И. Ильинский. — Минск : Беларусь, 2017. — 431 с.

Роман Н. И. Ильинского “Путь во времени” можно отнести к историческому жанру, однако в нем есть и правда, и художественный вымысел. Автор книги прослеживает нелегкий, полный драматический коллизий жизненный путь главного героя на фоне бесчисленных междоусобиц князей, набегов печенегов и половцев, разорявших русские земли в ХІ—ХІІІ веках.

Чудов, В. И. Наше славное былое / В. И. Чудов. — Минск: Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2017. — 368 с.

В сборник включены рассказы о белорусах, когда-то известных и знаменитых, но со временем забытых или полузабытых. Военачальники, мореплаватели, исследователи, ученые, священники верой и правдой служили и прославляли нашу белорусскую землю. Среди них: дипломат Великого Княжества Литовского Михаил Богданович Галабурда, просветитель, переводчик, книгоиздатель Илья Фёдорович Капиевич, адмирал, награждённый за Наваринский бой сразу четырьмя орденами четырёх стран, Лука Фёдорович Богданович, выдающийся геодезист и географ, исследователь Малой Азии Михаил Павлович Вронченко и другие.

Чарказян, Г.Б. Багровый закат: романы / Г. Б. Чарказян. — Минск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2017. — 560 с.

Жить в эпоху бурных общественных перемен – настоящий подвиг. В такое время с особой остротой в человеке проявляется всё самое лучшее или наоборот. Герои произведений, вошедших в новую книгу писателя, убеждают своими делами, поступками, даже ошибками, что во всех обстоятельствах можно оставаться человеком, если того хочешь, стремишься к этому. При ином выборе жизнь катится под откос даже, казалось бы, при всех благоприятных условиях.

Александрова Н. Башня грифонов

Роман / Наталья Александрова. – Москва: АСТ, 2016. – 320 с.

В одном из дворов Васильевского острова, в старинном Квартале немецких аптекарей, стоит странная кирпичная башня, окутанная ореолом пугающей таинственности и хранящая множество неразгаданных секретов. Несколько столетий назад в этом месте находилась лаборатория фармацевта Вильгельма Пеля, который был одержим поиском эликсира вечной жизни и изобрел формулу исполнения желаний. До сих пор никто не может найти вход в его секретную лабораторию, тщательно оберегаемую, как гласит легенда, от посторонних глаз грозными крылатыми чудовищами - грифонами. Днем они прячутся в башне, а в полночь вылетают и наводят ужас на жителей квартала. В наши дни детективу-любителю Надежде Лебедевой, расследующей загадочную смерть рядового архитектора, удается приоткрыть завесу тайны Башни грифонов...